Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de vennootschap onder firma Zzp-erindezorg.nl, Statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70378037;

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de door Zzp-erindezorg.nl aangeboden diensten, waaronder ook begrepen de diensten van Zzp-erindezorg.nl. aangeboden via de website www.zzp-erindezorg.nl en alle overige sites die onder de naam van Zzp-erindezorg.nl geregistreerd staan.

Privacy

Alle informatie of gegevens die naar Zzp-erindezorg.nl wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijzen zal/zullen worden behandeld overeenkomstig de wet.

Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat Zzp-erindezorg.nl de door u verstrekte gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van financieel gerelateerde diensten, marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

U heeft het recht Zzp-erindezorg.nl schriftelijk en kosteloos, te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te beëindigen.

Zzp-erindezorg.nl bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden is het, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zzp-erindezorg.nl, niet toegestaan om de inhoud van de website en uitingen onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van Zzp-erindezorg.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Deze website, inclusief disclaimer, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, die in verband met in deze publicatie of andere publicaties van Zzp-erindezorg.nl informatie ontstaan.

Zzp-erindezorg.nl verbiedt nadrukkelijk het doorleiden van deze publicatie of andere publicaties van Zzp-erindezorg.nl via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derden partijen op dit gebied.

Voor meer informatie over ons privacy beleid verwijs ik u door naar onze privacy verklaring.

Algemene voorwaarden Coachingsprogramma

De prijs van het coachingsprogramma op Zzp-erindezorg.nl is exclusief btw, dit staat ook vermeld bij de prijs. Het te betalen bedrag zal in twee termijnen gefactureerd worden, namelijk:

50% van het totaalbedrag dient voor het kennismakingsgesprek betaald te zijn;

50% van het totaalbedrag dient voor het derde coachingsgesprek betaald te zijn.

Het coachingsprogramma loopt voor de duur van 6 maanden. Binnen deze periode dienen alle onderdelen van het programma doorlopen te zijn. Tussentijds afbreken van het coachingsprogramma resulteert niet in een restitutie van het aankoopbedrag. Indien het coachingsprogramma wordt afgebroken voor het derde coachingsgesprek hoeft de tweede factuur niet betaald te worden.

Het coachingsprogramma zal niet van start gaan zolang er nog niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

Na het volgen van het coachingsprogramma van zzp-erindezorg.nl bestaat er de mogelijkheid om voor €100 per 6 maanden toegang te houden tot ons groeiend aanbod van online coaching video’s en onze nieuwsbrief.

Alle voorwaarden van het coachingsprogramma zijn hier te vinden.

Overdracht en beschikbaar stellen rechten en plichten

Het is de coachee niet toegestaan de rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te dragen of beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zzp-erindezorg.nl. Hieronder uitdrukkelijk mede begrepen de persoonlijke toegangscode alsmede de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord van de abonnee.

Rechten

Zzp-erindezorg.nl heeft ten allen tijden alleen een adviserende en coachende rol en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de verschafte informatie. Ondanks de uiterste toewijding naar de diensten en producten van zzp-erindezorg.nl kan zzp-erindezorg.nl niet instaan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden. Wij geven dan ook geen garantie voor het behalen van een keurmerk of het doorkomen van een controle van de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd of de Belastingdienst.