Gratis webinars
Word direct abonnee
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
6 belangrijke randvoorwaarden voor

6 belangrijke randvoorwaarden voor goede zorg

zorgaanbieder Jul 11, 2022

Als zzp'er in de zorg word je gezien als zorgaanbieder. Daarmee val je onder het toezichthoudend kader van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Waar let de IGJ zoal op? In dit artikel bespreken we 6 belangrijke randvoorwaarden voor goede zorg. 

Aan de slag met kwaliteit

Voor veel zzp'ers in de zorg is de manier waarop de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kijkt naar zorgaanbieders nog vrij onbekend. ZZP-erindezorg.nl publiceert om die reden regelmatig over de bedoeling van een kwaliteitssysteem voor zorgaanbieders. Wat wordt er praktisch van jou verlangd als zorgaanbieder? Onlangs publiceerde de IGJ een Factsheet die goed laat zien welke onderwerpen zoal belangrijk zijn voor zorgaanbieders. In dit artikel lees je 6 randvoorwaarden die van belang zijn voor goede zorg. Ze helpen je op weg om een beeld te krijgen van wat je geregeld moet hebben als zorgaanbieder.

Factsheet nieuwe aanbieders

Dit artikel is gebaseerd op een factsheet die de IGJ in juni '22 publiceerde. Deze factsheet heeft betrekking op de GGZ, maar laat goed zien waar de IGJ in algemene zin naar kijkt. Bij controles merkt de IGJ dat zorgaanbieders nog niet altijd voldoende tijd en aandacht hebben besteed aan het uitwerken van een kwaliteitssysteem. 'Nieuwe organisaties zijn, zoals de naam al aangeeft, net gestart. We zien dat een PDCA- cyclus (Plan/Do/Check/Act) nog onvoldoende is ingebed. Aanbieders willen graag kwalitatief goede en veilige zorg leveren, maar processen om dat ook echt te borgen zijn nog onvoldoende uitgewerkt.'

Lees ook: Wat is de bedoeling van een kwaliteitssysteem?

Randvoorwaarde 1: registratie van incidenten

In de praktijk gaan dingen niet altijd goed. Zorg is mensenwerk. Het leren van incidenten is daarom van groot belang. Op die manier kun jij beter worden in jouw vak en de zorg verbeteren. Een procedure voor het registeren en bespreken van incidenten is van belang. Samen leren via intervisie helpt jou en jouw collega's om de zorg continu te verbeteren. Als een incident serieuze risico's met zich meebracht, ben je verplicht deze te melden bij de Inspectie. Het kwaliteitshandboek van ZZP-erindezorg.nl heeft een procedure voor incident registratie en afhandeling.

Lees ook: Eisen uit de Wkkgz: het verschil tussen een incident en calamiteit

Randvoorwaarde 2: toepassen van landelijke meldcodes

Voor alle zorgaanbieders geldt dat zij moeten voldoen aan landelijke richtlijnen en meldcodes. Zo is er de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en bijvoorbeeld de Leidraad Veilige zorgrelatie. Dit soort richtlijnen hoor je te kennen als zorgaanbieder en je hoort deze binnen jouw bedrijf geïmplementeerd te hebben. Met wie deel jij binnen jouw netwerk signalen van onveiligheid? Wie bel jij als het erop aankomt? In het kwaliteitshandboek van ZZP-erindezorg.nl hebben we toegang tot dit soort richtlijnen en leidraden georganiseerd.

Lees ook: Aandacht voor veilige zorgrelaties. Hoe bewaak jij veilige zorg?

Randvoorwaarde 3: zorg voor continuïteit in zorgverlening

Nummer 3 van de 6 belangrijke randvoorwaarden voor goede zorg. Wat gebeurt er met jouw klanten op het moment dat jij voor kortere of langere tijd wegvalt? Het bieden van continuïteit van zorg is een belangrijke randvoorwaarde van goede zorg. Je krijgt zicht op dit soort risico's binnen jouw bedrijf als je een Risico Inventarisatie & Evaluatie doet. Welke omstandigheden kunnen jou overkomen in de praktijk? Zoals ziekte of langdurig verzuim. Pro-actief nadenken hierover is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en verbeteren. Wil je een eigen RI&E doen op jouw bedrijf? In ons kwaliteitshandboek hebben we een format hiervoor.

Lees ook: Jouw zorgonderneming opbouwen doe je stap voor stap

Randvoorwaarde 4: ga veilig om met medicatie

Veilig omgaan met medicatie gaat verder dan alleen het 'delen' van medicatie op de werkvloer. Het goed op de hoogte zijn van het medicatiegebruik van jouw cliënten is van belang om de zorgverlening veilig te houden. Daarnaast is het ook belangrijk dat je begrijpt op welke manier het proces van voorschrijven tot uiteindelijke uitgifte verloopt. Dit worden de veilige principes in de medicatieketen genoemd. Hoe jij met onveilige situaties omgaat als zorgaanbieder, reiken we binnen ons kwaliteitshandboek aan via een richtlijn voor medicatiebeleid. Deze kun je toeschrijven naar jouw eigen praktijk.

Lees ook: Medicatiebeleid gaat over bevoegd, bekwaam en verantwoordelijk zijn

Randvoorwaarde 5: leg verantwoordelijkheden vast

Nummer 5 van de 6 belangrijke randvoorwaarden voor goede zorg gaat in op de verantwoordelijkheden over en weer. Dat de client kwaliteit, goede en veilige zorg moet ervaren uiteindelijk is het uitgangspunt. Vaak doe je dit in samenwerking met andere zorgaanbieders, of bijvoorbeeld een opdrachtgever. Wie welke taak op zich neemt moet beschreven zijn. Het vastleggen van verantwoordelijkheden over de zorgverlening is van belang. Wie doet wat en onder welke voorwaarden?

Lees ook: Welke Wkkgz eisen kun je overdragen aan jouw opdrachtgever?

Randvoorwaarde 6: houd jezelf op de hoogte over jouw vakinhoud

De laatste van 6 belangrijke randvoorwaarden gaat over jouw vak. Het aansluiten bij jouw beroepsorganisatie en het volgen van beroepsnormen en richtlijnen wordt als logisch gezien. Je moet dit kunnen aantonen, bijvoorbeeld via een kwaliteitsregister of beroepsregister. Ook het volgen van protocollen die van toepassing zijn op een beroep wordt gezien als een logische basiseis. Voor sommige beroepen zijn deze protocollen landelijk beschikbaar, voor andere beroepen is dit lastiger.

Lees ook: Hoe blijf je bevoegd en bekwaam als zzp'er in de zorg?

Deze 6 belangrijke randvoorwaarden zijn het begin

Dit artikel gaat in op een aantal randvoorwaarden die in een specifieke factsheet benoemd zijn. De IGJ geeft vaker aan wat ze van jou als zorgaanbieder verwacht.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - "De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Zorgaanbieders zijn zorginstellingen, maar ook solistisch werkende zorgverleners."

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - "Goede zorg leveren is wat u voor ogen heeft als zorg- en jeugdhulpaanbieder: dat is immers de reden dat u hieraan bent begonnen. Om dit te (blijven) leveren is het essentieel dat u een lerendezorgprofessional bent en dat u een kwaliteitssysteem opstelt en inricht."

De dienstverlening van ZZP-erindezorg.nl houdt rekening met de eisen die gelden aan solistisch werkende zorgverleners - zzp'ers in de zorg. Deze eisen gaan veel verder dan deze 6 randvoorwaarden. De basis van onze dienstverlening is educatie en ondersteuning met behulp van een kwaliteitshandboek. Aanmelden voor een abonnement doe je hier >>

Lees ook: Wanneer is een kwaliteitssysteem een officieel kwaliteitssysteem?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg