Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wat verwacht de Inspectie

Wat verwacht de Inspectie voor de zorg van jou?

zorgaanbieder Apr 14, 2022

ZZP'ers in de zorg vallen onder het toezicht van de Inspectie. Dat wil zeggen dat de Inspectie het recht heeft om zzp'ers in de zorg te controleren op het voldoen aan wet- en regelgeving. Maar wat verwacht de Inspectie voor de zorg van jou? In dit artikel leggen we dit uit.

Wat is een Inspectie in de zorg?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een controlerende instantie die beoordeelt of zorgaanbieders voldoen aan wet- en regelgeving. De Inspectie is een organisatie met een 'onafhankelijke taakuitvoering', wat wil zeggen is dat zij een eigen bevoegdheid hebben. De Inspectie mag zelf bepalen hoe zij controleert en waar zij op let tijdens die controles. Een inspectie in de zorg is daarmee wat de Belastingdienst is voor het financiële systeem; een controlerende instantie die beoordeelt of er aan de regels wordt voldaan.

Lees ook: Nieuwe wet maakt van iedere zzp'er in de zorg een zorgaanbieder

Waar houdt de IGJ toezicht op?

Het domein van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat in de basis over het toezicht op twee wetten: de kwaliteitswet Wkkgz en de Jeugdwet. Deze wetten zijn dus ook voor zzp'ers in de zorg van groot belang. ZZP'ers in de zorg vallen namelijk onder het toezicht van de Inspectie. Dit wil zeggen dat jij aantoonbaar moet voldoen aan de eisen die voortkomen uit deze wetgeving. De overheid neemt wetten aan die de zorg goed en veilig moeten maken. Wat verwacht de Inspectie voor de zorg van jou? Dat jij als zorgaanbieder aan deze wet- en regelgeving voldoet.

Lees ook: Eisen vanuit de Wkkgz: waar moet je aan voldoen als zzp'er?

Hoe weet de Inspectie dat ik werkzaam ben als zzp'er?

De IGJ wil alle zorgaanbieders in beeld hebben en daar horen zzp'ers in de zorg ook bij. Sinds 1 januari is de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) ingegaan en die verplicht alle zorgaanbieders zichzelf te melden. Dit heet de meldplicht. De Inspectie heeft dus via de Wtza ervoor gezorgd dat alle zorgaanbieders zich registreren voor zover zij dat nog niet gedaan hebben. Daarmee bouwt de Inspectie een database op met alle zorgaanbieders. Op die manier weet de Inspectie dat jij werkzaam bent als zzp'er in de zorg en als zorgaanbieder.

Starten als zzp'er in de zorg? Download dan onze gratis Wtza checklist  of volg ons gratis webinar voor starters.

Alle zorgaanbieders die voor 1 januari al gestart waren met het verlenen van zorg, zijn op een andere manier bij de Inspectie aangemeld. Een aantal jaar geleden heeft de Kamer van Koophandel een koppeling gekregen met de Inspectie. Als nieuwe zorgaanbieders ingeschreven werden via een bepaalde SBI code van de KvK, leidde dat ertoe dat de gegevens van de nieuwe zorgaanbieder ook bij de IGJ bekend werden. In feite ging de registratie bij de IGJ dus automatisch als je jezelf bij de KvK inschreef als zzp'er. Inmiddels is die automatische koppeling er niet meer en moet je jezelf actief melden.

Lees ook: De Wtza en SBI codes. Hoe zit het precies?

Wat verwacht de Inspectie van jou?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verwacht dat jij je houdt aan de wet- en regelgeving die geldt voor zorgaanbieders.

"Om te weten of u goede zorg levert, is het belangrijk dat u regelmatig toetst of de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt, goed is. Dit toetsen gebeurt met behulp van een kwaliteitssysteem en meetinstrumenten. Goede zorg leveren is wat u voor ogen heeft als zorg- en jeugdhulpaanbieder: dat is immers de reden dat u hieraan bent begonnen. Om dit te (blijven) leveren is het essentieel dat u een lerende zorgprofessional of organisatie bent en dat u een kwaliteitssysteem opstelt en inricht."

Van jou wordt als zzp'er in de zorg dus een lerende houding als zorgprofessional verwacht. Niet alleen in je vak, maar ook op onderwerpen zoals bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg (de Plan, Do, Check, Act (PDCA)-cyclus). Je hoort te voldoen aan verplichte wettelijke registraties. Je hoort vastgelegd te hebben waar je bevoegdheid en verantwoordelijkheid ligt. Bij een kwaliteitssysteem hoort dat je dit in een kwaliteitssysteem vastlegt met een vaststellingsdatum, een evaluatiedatum en een (proces)eigenaar. Je moet deze documenten gebundeld bij elkaar hebben.

Lees ook: Wtza en de Inspectie: wanneer doe je het goed als zzp'er in de zorg?

Hoe controleert de Inspectie?

De Inspectie doet steekproeven onder zorgaanbieders en dus ook onder zzp'ers in de zorg. De wijze waarop de Inspectie controleert ligt vast in zogenaamde 'toetsingskaders'. Dit is een document waarin te lezen valt waar de Inspectie op let als zij een zorgaanbieder controleert. Via deze link zie je de zorgsectoren waar de Inspectie toezicht op houdt en kun je doorklikken naar het toetsingskader. Zo weet je precies waar je aan moet voldoen als zorgaanbieder. Dit toezichtkader is niet zomaar tot stand gekomen. De Inspectie verzint niet zelf wat de wetten en regels zijn, ook al wordt nog wel eens gedacht dat dingen moeten 'van de Inspectie'. Dit is niet het geval. De Inspectie controleert of aan de wet voldaan wordt, maar ook of richtlijnen en veldnormen uit de sector zelf worden gevolgd.

Voorbeeld van een landelijke richtlijn

Hoe controleert de Inspectie een verpleeghuis? Dit doet zij op basis van de wet, maar ook op basis van wat verpleeghuizen zelf afgesproken hebben met elkaar. Zo is er bijvoorbeeld het Landelijk Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit is van de sector zelf en beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De Inspectie gebruikt dit kader onder meer bij het uitwerken van haar toetsingskader verpleeghuiszorg. Zo houdt de Inspectie toezicht op de regels die verpleeghuizen zichzelf gesteld hebben. Als zzp'ers in de zorg een eigen norm zouden ontwikkelen met elkaar, zou de Inspectie hierop toetsen. 

Hoe controleer de Inspectie nieuwe zorgaanbieders?

Wat verwacht de Inspectie van jou als nieuwe zorgaanbieder? Om daar achter te komen pakken we het toetsingskader Nieuwe Zorgaanbieders verpleging en verzorging erbij. Aangezien jij als zzp'er in de zorg een zorgaanbieder bent, geldt dit toetsingskader dus ook voor jou. Wat valt op aan dit kader?

Er zijn drie thema's die jij vanaf de start centraal hoort te stellen.

  1. De cliënt centraal;
  2. Deskundige zorgverlener;
  3. Sturen op kwaliteit en veiligheid.

De cliënt centraal

Je hoort de zorgbehoefte van de client vast te leggen en te beschikken over een zorgdossier. De zorgvragen zijn vastgelegd in doelen en er zijn afspraken gemaakt over de zorg. De client en zijn of haar naasten hebben aantoonbaar inspraak in de te leveren zorg en de uitvoering ervan. Het zorgdossier is in te zien als dit een wens is. Hiermee laat je zien dat je redeneert vanuit de client. Hun behoeften en wensen zijn leidend voor jouw dienstverlening. 

Lees ook: Het Wtza abonnement heeft 42 delig cliëntdossier in zich

Deskundige zorgverlener

Jouw deskundigheid past bij de zorgvraag van de client. Je hebt aantoonbaar jouw bevoegd- en bekwaamheden op orde. Er is een scholingsplan beschikbaar en een VOG als dat verlangd wordt. Je werkt samen met andere zorgverleners en stemt de zorg af. Er wordt gerapporteerd over de actuele situatie van de client en je kent de grenzen van jouw dienstverlening. Als je andere expertise nodig hebt dan weet je deze in te schakelen. 

Lees ook: Bevoegd en bekwaam blijven. Jouw opleidingsplan op één A4

Sturen op kwaliteit en veiligheid

Je zorgt voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Zo registreer je onder meer MIC meldingen en analyseer je deze. Je beschikt over een klachtenregeling en een missie en visie. Je laat zien dat je aantoonbaar werkt met professionele richtlijnen en standaarden die gelden voor jouw beroep. Het hanteren van de ‘Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling’ en werken op basis van de ‘Leidraad Veilige zorgrelatie’ hoort hierbij. Je hebt een medicatiebeleid en volgt de principes in de medicatieketen. Je hebt beleid over vrijwillige en onvrijwillige zorg. 

Lees ook: Wanneer is een kwaliteitssysteem een officieel kwaliteitssysteem?

De Inspectie verwacht meer van jou dan je denkt

Als zzp'er in de zorg ben je zorgaanbieder. Dat wil zeggen dat je valt onder het toezicht van de Inspectie. De oprichters van ZZP-erindezorg.nl hebben veel ervaring met controles vanuit de Inspectie op zorgaanbieders. Wij kunnen je ondersteunen op het moment dat je voor een steekproef wordt gesteld. Besef dat de regels van de Inspectie niet uit de lucht komen vallen en dat er ook voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders toetsingskaders zijn. Sinds januari 2022 is er een toetsingskader voor nieuwe zorgaanbieders. Die maand is dezelfde maand als de introductie van de Wtza. Er is dus nogal wat veranderd sinds 1 januari 2022. 

Lees ook: Waarom vertelt jouw dienstverlener dat de Wtza wel meevalt?

Ons abonnement helpt je aan de Wtza en Wkkgz te voldoen

Hoe voldoe je aan de Wkkgz? We hebben de wettekst van de Wkkgz voor je doorgenomen en komen uit op 16 Wkkgz eisen. Vervolgens hebben we een abonnement ontwikkeld zodat jij al het gereedschap hebt om aan de Wkkgz te voldoen. Ons abonnement vind je hier. Als je met ons abonnement aan de slag gaat, dan ben je in staat om antwoord te geven op kritische vragen op het moment dat je een controle krijgt.

Lees ook onze Wkkgz checklist voor zzp'ers in de zorg: waar moet je aan voldoen?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg